Privacy en Cookies

Op deze pagina laat ik je weten welke gegevens worden verzameld als je deze website gebruikt. Ook lees je waarom deze gegevens verzameld worden.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Heartfelt en voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Je dient je ervan bewust te zijn dat HeartFelt niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid te accepteren.

HeartFelt respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van verzamelde gegevens /Gebruik van diensten

Wanneer je een bestelling plaatst in de webshop vraag ik je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op de computer van HeartFelt of die van een derde partij. HeartFelt zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens.

Communicatie

Wanneer je e-mail of andere berichten naar Heartfelt verzendt, is het mogelijk dat die berichten worden bewaard. Soms wordt naar je persoonlijke gegevens gevraagd die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op de computer van HeartFelt of die van een derde partij. HeartFelt zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens.

Cookies

HeartFelt verzamelt gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in de klanten van HeartFelt, zodat ik mijn diensten hierop kan afstemmen.

Deze website maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestand die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Zie hiervoor ook het Cookiebeleid wanneer je de website opent. De Cookies die worden gebruikt zijn:

Google Analytics:  Statistieken van deze website Doeleinden

Heartfelt verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij van tevoren jouw toestemming hiervoor is verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke gebruikt worden ten behoeve van deze website. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden.

De bedrijven waarbij jouw gegevens gebruikt worden zijn:

 • DHL/Postnl/Myparcel: adresgegevens voor het verzenden van producten.

 • Triodos bank: daar komen de betalingen van jou op terecht aan Heartfelt

 • PayPal: voor online betalingen

 • Belastingkantoor: zij hebben inzage in onze administratie

 • Google Analytics: analyse van de website en haar gebruikers.

   

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

HeartFelt biedt alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dit moment is verstrekt.

Social Media

HeartFelt wil het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons.

Van de volgende Social Media Platforms zijn buttons geplaatst: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Whatsapp. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy.

Aanpassen / uitschrijven communicatie

Als je jouw gegevens wilt aanpassen of jezelf uit de bestanden van HeartFelt wilt laten verwijderen, dan kun je contact met me opnemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Vragen en feedback

HeartFelt controleert regelmatig dit privacybeleid. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact opnemen:

Email:info@heartfeltheeze.nl Telefoon:06-11320765 Bezoekadres:Heipoldersstraat 36, 5591KB Heeze KVK: 71679200

Laatste wijzigingen  Feb. 2022


Privacy policy

Here you can read what information we gather when you use this website. You can also read why that information is gathered.

This privacy policy applies to the services of Heartfelt and complies with the Personal Data Protection Act. You should be aware that HeartFelt is not responsible for the privacy policies of other sites and sources. By using this website you agree to accept this privacy policy.

HeartFelt respects the privacy of all users of its site and ensures that the personal information you provide is treated confidentially.

Use of collected data / Use of services

When you place an order in my webshop, I ask you to provide personal information. This data is used to perform the service. The data is stored on the HeartFelt computer or that of a third party. HeartFelt will not combine this information with other personal data.

Communication

When you send e-mails or other messages to Heartfelt, it is possible that those messages are saved. Sometimes you will be asked for your personal details that are relevant to the situation in question. This makes it possible to process your questions and answer your requests. The data is stored on the HeartFelt computer or that of a third party. HeartFelt will not combine this information with other personal data.

Cookies

HeartFelt collects data for research to gain a better understanding of you, my customers, so that I can tailor my services accordingly.

This website uses 'cookies' (text files placed on your computer) to help the website analyse how users use the site. See also the Cookie Policy when you open the website. The Cookies that are used are:

• Google Analytics: Statistics of this website Purposes

Heartfelt does not collect or use information for purposes other than the purposes described in this Privacy Policy, unless your permission has been obtained in advance.

Third parties

The information is not shared with third parties with the exception of web applications that are used for this website. This data will only be used for the purpose of the application in question and will not be further distributed.

The companies where your data is used are:

 • DHL/Postnl/Myparcel: address details for sending products.

 • Triodos bank: this is the bank I use for payments to Heartfelt

 • PayPal: for online payments

 • Tax office: they have access to our administration

 • Google Analytics: analysis of my website and its users.

Changes

This privacy policy is tailored to the use of and the possibilities on this site. Any changes and / or changes to this site may result in changes to this privacy policy. It is therefore advisable to consult this privacy policy on a regular basis.

Options for personal data

HeartFelt offers all visitors the possibility to view, change, or delete all personal information that is currently provided.

Social Media

HeartFelt wants to make it as easy as possible for you to share the content of our website via Social Media. This can be done through Social Media (share) buttons.

Buttons have been placed for the following Social Media Platforms: Facebook, Instagram, LinedIn, Twitter, Whatsapp. Please read the privacy policies of the respective Social Media platforms to know how they deal with privacy.

Adjust / unsubscribe communication

If you want to change your data or want to remove yourself from the HeartFelt files, you can contact me. See the contact details below.

Enquiries and feedback

HeartFelt regularly checks this privacy policy. If you have questions about this privacy policy, please contact:

Email: info@heartfeltheeze.nl

 

Last changes  Feb.2022